اقامت دائم قبرس اروپایی
 Home    اقامت دائم قبرس اروپایی

برنامه اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی ظرف مدت دو ماه.

برای سرمایه گذاران و وابستگان آنها وجود دارد،  برنامه اجازه مهاجرت طبق مقررات ماده 6 (2) و مقررات اتباع بیگانه و مهاجرت سرمایه گذاری از طریق خرید ملک مسکونی با ارزش حداقل 300.000 € (به علاوه مالیات بر ارزش افزوده )، به شرط احراز  معیارهای زیر امکان پذیر است.

معیارهای مالی

متقاضی باید ثابت کند که حداقل درآمد سالانه بالغ بر 30.000 یورو دراختیار دارد و این درآمد سالانه 5.000 یورو برای هر فرد وابسته و 8.000 یورو برای هر یک از والدین وابسته متقاضی و  یا همسر متقاضی افزایش می یابد.

درآمد سالانه باید از منابع خارج از کشور حاصل شده و می تواند شامل درآمد حاصله از اشتغال، حقوق بازنشستگی ، سود سهام، دریافت اجاره بها و غیره باشد. در محاسبه درآمد سالانه، درآمد همسر متقاضی نیز می تواند در نظر گرفته شود.

متقاضی باید املاک و مستغلات واقع در قبرس با ارزش بازار حداقل 300.000 یورو (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده ) خریداری نماید. برای شروع پروسه اخذ اقامت دائم متقاضی باید حداقل 200.000 یورو از ارزش ملک فوق را پرداخت نموده باشد (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده ) و رسید آن همراه با مدارک باید ارائه گردد. وجوه مورد استفاده برای دستیابی به ملک باید از نظر قانونی از بودجه خارج از کشور به قبرس منتقل شود .

متقاضی باید نامه تایید از  موسسه بانکی قبرس ارائه دهد مبنی بر اینکه او حداقل مقدار 30.000 یورو را برای یک دوره حداقل سه سال سپرده گذاری نموده است. وجوه مورد استفاده برای دستیابی به ملک باید از نظر قانونی از بودجه خارج از کشور منتقل شود .

دیگر شرایط

  • متقاضی باید گواهی عدم سابقه کیفری ارائه دهد.
  • ارائه بیانیه تاییدیه که او قصد ندارد به کار و یا به هر شکل از کسب و کار در قبرس مشغول باشد .
  • متقاضی ملزم به بازدید از قبرس حداقل هر دو سال یک باراست.
  • به شرطی که معیارهای مالی و شرایط شرح داده شده در بالا برآورده شود، فرم ها باید توسط وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد و مجوز مهاجرت ( اقامت دائم قبرس اروپایی ) حد اکثر باید ظرف مدت 2 ماه به متقاضی اعطا شود.